Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 11)

ތަޢާރަފް:

މި ރަށަކީ ށ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްފަދައިން މި ރަށަކީ ވެސް މުރަކައިގެ ދޮންވެލިން އުފެދިފައިވާ ޖަޒީރާ ރަށެކެވެ. މިރަށް އޮންނަނީ އަތޮޅުގެ ހުޅަނގު އުތުރު ގައެވެ. މިރަށުގެ އުތުރާއި ދެކުނު ފަރާތުގައި ފަޅު އޮވެއެވެ. މިއީ ލަފާ ފުރަން ފަސޭހަ ރަށެކެވެ.

  • އާބާދީ: 1,588 މީހުން

މުހިންމު ލިންކްތައް:

ކައުންސިލް

ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު

0

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު

0

ކައުންސިލް ރައީސް

02

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

00

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 11)

ރަށު ޚަބަރު

ރަށުގެ ޗާޓު