Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 11)

ތަޢާރަފް:

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، ފަންގިވިނުމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ. މިރަށުގައި 150 އަހަރުވެފައިވާ، “މަސްޖިދުލް ޙުސައިން” ކިޔާ މިސްކިތެއް ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައި ހުރެއެވެ. އަދި މިރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ޙިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ، ކާނިގަހަކާއި ހެލެނބެލި ގަހެއް ހުރެއެވެ. މިރަށުގެ ކައިރީގައި، ޑައިވްކުރުމަށް މަޝްހޫރު ސްޕޮޓްތަކެއްވެސް ހުރެއެވެ. ހދ. އަތޮޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލްކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފެށީ މިރަށުގައެވެ.

  • އާބާދީ: 566 މީހުން

މުހިންމު ލިންކްތައް:

ކައުންސިލް

ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު

0

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު

0

ކައުންސިލް ރައީސް

02

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

00

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 11)

ރަށު ޚަބަރު

ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ރަށުގެ ޗާޓު