Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 11)

ތަޢާރަފް:

މިރަށުގެ މީހުން އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ފަންގިވިނުމާއި ވިޔަފާރިކުރުމެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ފުރަތަމަ ޤާއިމުކުރެވުނު “ހައިބްރިޑް އޭސީ ކަލްޕް ރެނިއުބަލް އެނަރޖީ މައިކްރޯ ގްރިޑް” ސިސްޓަމް، 7 ޖަނަވަރީ 2007 ގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައި ވަނީ މިރަށުގައެވެ.

  • އާބާދީ: 245 މީހުން

މުހިންމު ލިންކްތައް:

ކައުންސިލް

ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު

0

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު

0

ކައުންސިލް ރައީސް

02

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

00

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 11)

ރަށު ޚަބަރު

ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ރަށުގެ ޗާޓު